Vedtægter

§ 1
Selskabets navn: Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere (LSB)

§ 2
Selskabets formål er:
Stk.1 at styrke og stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget samt at udbrede kendskab herom.
Stk.2 at skabe et forum, hvor bioanalytikere og andre interesserede kan diskutere udvikling af laboratoriemedicinske metoder, deres resultater og anvendelse i forskning og rutinediagnostik.
Stk.3 gennem faglig inspiration at arbejde for at bioanalytikere får mulighed for at deltage i forskeruddannelser.

§ 3
Medlemskab:
Stk.1  Bestyrelsesmedlemmerne udgør de ordinære medlemmer i selskabet. Til bestyrelsen kan optages bioanalytikere og laboranter, der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område.  Andre fagligt interesserede bioanalytiker og laboranter udgør en ikke registeret medlemsskare, der har stemmeret ved generalforsamlingen. 


§ 4
Generalforsamling og bestyrelse:
Stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk.2 Sted og tidspunkt for generalforsamlingen fastlægges af bestyrelsen.
Stk.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen samt dagsorden offentliggøres på LSB ´s hjemmeside.
Stk.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen. Kun forslag, der er indsendt rettidigt kan sættes på dagsordenen til afstemning.
Stk.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, og indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 5
Generalforsamlingen:
Stk.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Åbning af generalforsamlingen.
3. Beretning fra formanden.
4. Beretning fra udvalg.
5. Forelæggelse af årsregnskab med revisions påtegning til godkendelse.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor og suppleant.
11. Eventuelt.
Stk.2 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder afviklingen og afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen skal ske skriftlig såfremt der fremsættes krav derom. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres hvor andet ikke er bestemt ved simpelt flertal.
Stk.3 Beslutninger om ændringer af vedtægterne kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er for forslaget til ændring.
Stk.4 Den af bestyrelsen konstituerede sekretær fører referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6
Bestyrelsen:
Stk.1 Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer inklusive formand. Et af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af dbio. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv når det gælder næstformand, kasserer og sekretær samt udpeger formænd for udvalg.
Stk.2 Bestyrelsens medlemmer og formand er på valg hvert andet år.
Stk.3 Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 7
Kontingent: Intet kontigent 

§ 8
Økonomi, regnskab og revision:
Stk.1 Selskabet aktiviteter finansieres ved mødegebyr og via sponsorater
Stk.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk.3 Regnskabet skal foreligge revideret senest 8 dage inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§ 9
Opløsning af selskabet:
Stk.1 Beslutningen om selskabets ophævelse kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er tilstede og er for forslaget. Er under halvdelen af de stemmeberettigede tilstede, men flertallet af de tilstedeværende stemmeberettigede for opløsning af selskabet, skal spørgsmålet afgøres ved urafstemning. Til vedtagelse af ophævelsen kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Den ophævede generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af selskabets formue.

Del siden