LSB repræsentation

LSB repræsenterer faget i følgende udvalg og bestyrelser

Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond / dbio
Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond er stiftet af Danske Bioanalytikere på kongressen i maj 2002.
Fonden har til formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for bioanalytikerfagets forskellige fagområder samt at yde støtte til bioanalytikernes deltagelse i forskningskvalificerende kurser, konferencer mv.
Herudover yder fonden støtte til bioanalytikerstuderende, der skal på uddannelsesophold i udlandet som en del af deres uddannelse.
LSB er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem som deltager i udvalget der vælger blandt indkomne ansøgninger.

Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen i København og tilknyttede efter- og videreuddannelser
Den 1. januar 2008 blev Den flerfaglige professionshøjskole i Region Hovedstaden en realitet. Bio­analytikeruddannelsen indgår i professionshøjskolen sammen med de øvrige sundhedsuddannelser fra det tidligere CVU Øresund samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL), Den Sociale Høj­skole i København, Danmarks Forvaltningshøjskole, Suhrs Seminarium og Frederiksberg Seminarium.
I forbindelse med dannelsen af professionshøjskolen blev de eksisterende ledelsesrelaterede og kol­legiale fora i CVU Øresund, herunder bestyrelserne for de enkelte grunduddannelser, afviklet.
For at varetage faglige, rådgivende funktioner i den nye organisation bliver der i henhold til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 18 nedsat et uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser.
Uddannelsesudvalgets opgaver og sammensætning Udvalgets opgave er at rådgive professionshøjskolens bestyrelse og rektor samt bioanalytikeruddan­nelsens ledelse om indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Derudover har udvalget til opgave at afgive indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områ­de til bestyrelsens eller rektors godkendelse.
Udvalget er sammensat med det sigte, at udvalget samlet set vil have viden og kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne samt kend­skab til arbejdsmarkedet.
LSB udpeger et medlem til uddannelsesudvalget. LSB repræsenteres af Camilla Qvist, bioanalytikerunderviser, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har etableret et samarbejde mellem de videnskabelige selskaber/lign. organer om ansættelse af sagkyndige konsulenter. Det relevante videnskabelige selskab/lign. organ medvirker ved beskrivelsen af de faglige opgaver i den pågældende stilling i forbindelse med opslag af ledige konsulentstillinger.
Det relevante videnskabelige selskab/lign. organ bedømmer efter ansøgningsfristens udløb ansøgernes faglige kvalifikationer og vurderer, om ansøgerne er kvalificerede eller evt. særligt kvalificerede.
Det relevante videnskabelige selskab/lign. organ bidrager om muligt med at udpege ad-hoc sagkyndige konsulenter i akutte situationer.
Nævnet gennemfører ansættelsessamtaler og varetager den endelige ansættelser af konsulenterne
LSB har medvirket i dette samarbejde gennem en årrække.

Del siden